Meghívó a SET GROUP Nyrt. éves rendes közgyűlésére

Meghívó a SET GROUP Nyrt. éves rendes közgyűlésére

Meghívó a SET GROUP Nyrt. éves rendes közgyűlésére 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság évi rendes közgyűlése az alábbiak szerint kerül megtartásra:

A közgyűlés időpontja:                   2019. április 15. (hétfő) 10:00 óra

A közgyűlés helyszíne:                   Milton Friedman Egyetem, 1039 Budapest, Kelta u. 2., A05-ös terem

A közgyűlés megtartásának módja: A részvényesek személyes jelenlétével, ülés tartásával.

A közgyűlés napirendje: 

  1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2018. év vonatkozásában
  2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2018. évi egyedi beszámolójának elfogadása
  3. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában
  4. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása
  5. napirendi pont: Alapszabály módosítása
  6. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztása
  7. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjainak megválasztása

Az Igazgatóság a fenti napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglalt időben és módon közzéteszi a Társaság honlapján (www.setnyrt.com), valamint a BÉT (www.bet.hu), és az MNB erre szolgáló honlapján (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Részvényesi jogok gyakorlásának feltétele

A közgyűlésen való részvényesi (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő útján történő) részvétel és a részvényesi jogok (így különösen a szavazati jog) gyakorlásának feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18:00 óráig (részvénykönyv lezárása) a tulajdonosi megfeleltetés adatai alapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.

Az Igazgatóság az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően megkéri a KELER Központi Értéktár Zrt. (KELER) eljárási rendje szerint, 2019. április 10. napi fordulónappal lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést, és az Igazgatóság a közgyűlést megelőző második munkanapon 18:00-kor valamennyi adatot törli, ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi és a részvénykönyvet lezárja. A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezetők – a KELER-nek történő közvetlen adatszolgáltatás útján – a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni, melynek részleteiről az értékpapírszámla-vezetők tudnak felvilágosítást adni a részvénytulajdonosnak. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők által szolgáltatott adatok valódiságáért, pontosságáért és teljességéért, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiért. A részvénykönyvvel kapcsolatos információt a részvénytulajdonosok a KELER székhelyén (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon (+36 1 483 6251 és +36 1 483 6289) kaphatnak.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Társaság állandó könyvvizsgálója, az Igazgatóság/Felügyelőbizottság/Auditbizottság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlési regisztráció során.

Határozathozatal

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint egynegyedét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van. A törzsrészvények tulajdonosainak szavazati joga a törzsrészvények névértékéhez igazodik: minden „A” sorozatú 100,- Ft (azaz egyszáz forint) névértékű, törzsrészvény 1, azaz egy szavazatra jogosít.

A részvényesek egyéb jogai

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt – mint részvényest – megillető jogokat gyakorolja. A Ptk. 3:259 § (2) bekezdése alapján a részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, a Ptk. 3:259. § alapján, a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozat-tervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Regisztráció

A részvényesi (meghatalmazotti) minőség igazolása és a jelenléti ív összeállítása, azaz a regisztráció, a közgyűlés helyszínén és napján történik 9:00 és 10:00 óra között. Kérjük a tisztelt résztvevőket, hogy a regisztráción pontosan jelenjenek meg, és személyazonosító, valamint képviseleti jogosultságukat igazoló okiratokat feltétlenül hozzák magukkal. A regisztráció lezárását követően a jelenléti íven nem szereplő, de a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

Határozatképtelenség

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2019. április 26. napja 10:00 óra, melynek helyszíne a Milton Friedman Egyetem 1039 Budapest, Kelta u. 2. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlés eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.