Saját értékpapírra vonatkozó információk

Értesítés lock-up megállapodás megkötéséről

Értesítés lock-up megállapodás megkötéséről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság a 2019. november 20. napján közzétett közgyűlési előterjesztésekben tájékoztatta a Tisztelt Befektetőket, hogy a J.G. Sunflower Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-194261) nyilatkozatában vállalta azt, hogy a SET GROUP Nyrt.-ben fennálló részesedése nem csökken 10% alá a 2019. december 11. napján közgyűlés elé kerülő tőkeemelés megvalósulását követően sem. A J.G.Sunflower Kft. jelenleg a kibocsátott részvények 18,66 %-át tulajdonolja.

A fentiekben bemutatottakra tekintettel a SET GROUP Nyrt. a mai napon lekötési (lock-up) megállapodást írt alá a J.G. Sunflower Kft.-vel. A szerződés értelmében a részvényes vállalta, hogy az általa tulajdonolt részvényekből 7.150.000,- darab részvény vonatkozásában nem köt átruházási megállapodást harmadik féllel 2020. május 19. napjáig.

A lekötési megállapodásban rögzítésre került, hogy a részvény átruházásának minősül mind a tőzsdei kereskedés, mind a tőzsdén kívüli (ún. OTC = over the counter) tranzakció során való értékesítés, apportálás, kölcsönadás, valamint az ellenérték nélküli, ajándékozás vagy csere ügylet. Mindezek mellett a lock-up kötelezettje a lock-up periódus alatt nem jogosult a részvényei átruházása vonatkozásában előszerződés kötésére, valamint sem közvetve, sem közvetlenül nem kínálhatja eladásra részvényeit, semmi olyan jogügyletet nem köthet, amely a részvények vonatkozásában tulajdonosváltozást eredményez. A lekötési rendelkezések megsértése esetén a lock-up kötelezettje kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke részvényenként az értékesítés hónapjában érvényes, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. historikus adatai alapján megállapított havi átlagár kétszerese. A szerződés értelmében a Társaság kötbér érvényesítése és a lock-up periódusok lejárta esetén közleményt tesz közzé.

A SET GROUP Nyrt.-ben történt részesedés változás

A SET GROUP Nyrt.-ben történt részesedés változás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság Igazgatósága a legutóbb lekért tulajdonosi megfeleltetés adatai alapján megállapította, hogy a korábbi állapothoz viszonyítva, változás állt be az 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező részvényesek között.

A külföldi tulajdonban álló SET GROUP részvények külföldi letétkezelőkön keresztül, a náluk vezetett valamennyi értékpapír-számla adatainak összesítésével kerülnek kimutatásra a KELER Zrt. által.

A Clearstream Banking S.A. letétkezelő eddig kimutatott, SET GROUP Nyrt.-ben fennálló részvényállománya csökkent, így az 5%-os szavazati küszöbérték alá került.

Ugyanezen tulajdonosi megfeleltetés adatai alapján az UBS Switzerland AG, mint letétkezelő részvényállománya jelentősen megemelkedett, azonban a hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a küszöbértéket át nem lépő tulajdonosokról nem áll a Társaság módjában pontos számadatot közölni.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a vonatkozó szabályok értelmében a Clearstream Banking S.A. letétkezelő 5% feletti részesedése a küszöbátlépést megelőzően is beleszámított a Társaság közkézhányadába, így ezen adat érdemben nem változott, a továbbiakban 69,14%.

Tájékoztatás a SET GROUP Nyrt. részvényfelosztásának (split) ütemezéséről

Tájékoztatás a SET GROUP Nyrt. részvényfelosztásának (split) ütemezéséről 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit.

A Társaság 2019. augusztus 2. napján tartott közgyűlése döntött a Társaság által kibocsátott 9.896.605,- darab, egyenként 100,- Ft névértékű törzsrészvények ötödöléséről (a továbbiakban: split). A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága az erre irányuló változásbejegyzési kérelmet bejegyezte, melyet követően a SET GROUP Nyrt. haladéktalanul felvette a kapcsolatot a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-vel és a KELER Zrt.-vel a split ütemtervének kidolgozása érdekében.

Ezek alapján a részvényfelosztás az alábbi ütemezésben valósul meg:

2019. október 4.: a régi 100,- Ft-os névértékű törzsrészvények (ISIN: HU0000107537) utolsó kereskedési napja a Budapesti Értéktőzsdén;

2019. október 7.: az új 20,- Ft-os névértékű törzsrészvények (ISIN: HU0000170246) első kereskedési napja a Budapesti Értéktőzsdén;

2019. október 9.: a split értéknapja.

A split értéknapján azon részvényesek jogosultak az átalakított, 20 Ft-os SET GROUP törzsrészvényekre, akiknek értékpapírszámlájukon 2019. október 8. napján záráskor 100 Ft-os SET GROUP törzsrészvényeket tartanak nyilván. Minden 100,- Ft névértékű törzsrészvény helyébe 5 darab, egyenként 20,- Ft névértékű törzsrészvény kerül jóváírásra.

Az átalakítás vonatkozásában a részvényeseknek tennivalója nincs, a KELER Zrt. az átvezetéseket automatikusan elvégzi.

Amennyiben a Tisztelt Befektetőknek kérdésük merül fel akár a részvényfelosztással, akár más társasági eseménnyel kapcsolatban, a SET GROUP Nyrt. befektetői kapcsolattartója, dr. Nagy Adrienn szíves rendelkezésükre áll az alábbi elérhetőségek bármelyikén: +36 1 614 5045 vagy adrienn.nagy@setnyrt.com.

Határozat standard kategóriába való átsorolásról

Határozat standard kategóriába való átsorolásról 150 150 SET_GROUP

 A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban: Tőzsde) vezérigazgatója a SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.) kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) törzsrészvényeit  (ISIN azonosító: HU0000107537) a Kibocsátó kérésére, 2019. május 23-i hatállyal a Részvények Standard kategóriába sorolja. Csatolva a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatójának 143/2019. határozata.

Tájékoztatás a tőkeemelési tárgyalásokhoz kapcsolódó igazgatósági határozatról

Tájékoztatás a tőkeemelési tárgyalásokhoz kapcsolódó igazgatósági határozatról 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az 1/2019. (III.28.) számú igazgatósági határozattal kapcsolatosan az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőit, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat potenciális üzletfeleivel zártkörű-alaptőke emelés tárgyában. Az Igazgatóság úgy határozott, hogy a tárgyalások sikeres lezárásának feltétele, hogy az új részvények kibocsátási értékének teljesítése kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával történhessen meg.

A SET GROUP Nyrt. 2019. február 4. napján már ismertetett stratégiai keretrendszerével összhangban az Igazgatóság egyhangúan a pénzbeli vagyoni hozzájárulás mellett döntött az újabb zárt-körben lefolyatandó tőke-emelés kapcsán. A döntés arra a korábban kialakított álláspontra támaszkodik, hogy egy újabb – a fennálló kölcsönszerződések terhére való – lehívás nagyban megnövelné a Társaság kitettségét, mely ellentétes a menedzsment eddigi stabilizációs törekvéseivel. A kölcsönökből fakadó követelések apportálásával szemben további ellenérvként merült fel, hogy az a Társaság korábbi hűséges Befektetőinek piaci helyzetét esetleg hátrányosan érintheti.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatóságának célja a – jelenleg még tárgyalási szakaszban tartó – zártkörűalaptőke-emeléssel, hogy a már előrehaladott állapotban lévő újabb akvizíciós egyeztetések lezárásakor a cégcsoport rendelkezésére álljon a megfelelő forrás annak teljesítésére.  Ez az összeg a menedzsment előzetes számításai szerint közel 300 millió forintos nagyságrendű. A zártkörű alaptőke-emelésben érdekelt potenciális üzletfeleinkkel folytatott egyeztetéseink során lényegi kérdés a kibocsátandó új részvények jegyzési értékének meghatározása. Ezt felek a SET GROUP Nyrt. jelenlegi Befektetőinek érdekeinek kiemelt szem előtt tartása mellett a Társaság hosszútávú üzletpolitikának megfelelően alakítják ki. A tárgyalások jelenlegi állása szerint a részvényenkénti jegyzési ár 1 000,- Ft és 1 100,- Ft közötti intervallumban kerülhet elfogadásra felek között.

A SET GROUP Nyrt. tőkeemelésével kapcsolatos tájékoztatás

A SET GROUP Nyrt. tőkeemelésével kapcsolatos tájékoztatás 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az 1/2019. (II.08.) számú igazgatósági határozattal kapcsolatosan az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja.

A SET GROUP Nyrt. és a Társaság igazgatóságának tagja, Koletics Péter magánszemélyként eljárva – valamint a J.G. Sunflower Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-194261) – a továbbiakban: Apportálók – 2019. február 8. napján apportszerződést kötöttek, melyben Felek megállapodtak, hogy Apportálók nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén a Társaság rendelkezésére bocsátják a SET GROUP Nyrt.-vel szemben fennálló 268.305.805,- Ft azaz kétszázhatvannyolcmillió-háromszázötezer-nyolcszázöt forint összegű követelésüket (a továbbiakban: apport). Felek megállapodtak, hogy az apport 268.305.225,- Ft azaz kétszázhatvannyolcmillióháromszázötezerkétszázhuszonöt forint értékben kerül realizálásra.

A Társaság eddig lehívott kölcsönösszegei, melyek nagy részét a SET GROUP Nyrt. a leányvállalatai feltőkésítésére és a Magyar Nemzeti Bank által kirótt bírságok megfizetésére fordított, ezáltal maradéktalanul elszámolásra kerültek.

A részvények megkeletkeztetését követően a J.G. Sunflower Kft. az 5%-os szavazati küszöbérték fölé fog kerülni.

Az apportszerződés folytán a Társaság az alaptőkéjét felemeli. Az alaptőke emelés kapcsán a Társaság 632.050 db, azaz hatszázharminckétezer-ötven darab „A” sorozatú, egyenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű, egyenként 424,5- Ft, azaz négyszázhuszonnégy egész öt tized forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki zártkörűen.

A Társaság az üzletpolitikának megfelelően, a jövőbeli tőkeemelések esetén – a kibocsátási értékek meghatározása során, továbbra is a meglévő befektetőinek védelmét tartja elsődleges szempontnak.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elfogadta a Cryptic Consulting Kft. (székhely: 6724 Szeged, Ősz utca 20. II./4., cégjegyzékszám: 06-09-020983) jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint a követelés értéke 268.305.805,- Ft azaz kétszázhatvannyolcmillió-háromszázötezer-nyolcszázöt forint.

A Társaság tőkéjének felemelése és az új részvények kibocsátását követően: A Társaság jegyzett tőkéje 965.817.000,- Ft lesz, 7,002%-kal emelkedik.
A Társaság saját tőkéje 432.894.225,- Ft lesz, 163,02%-kal emelkedik.
A Társaság tőketartaléka 399.324.225,- Ft-lesz, 105,59%-kal emelkedik.

Az egy részvényre jutó saját tőke értéke 44,82- Ft lesz, 145,8%-kal emelkedik.
Az egy részvényére jutó tőketartalékának értéke 41,35- Ft-lesz, 92,14%-kal emelkedik.

A Társaság Igazgatósága tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a szabályozott piacra történő bevezetéssel összefüggésben, az Európai Parlament és Tanács – az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – 2017/1129. számú rendeletének 1. cikk (5) bekezdés a.) pontja alapján, a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató és hirdetmény kibocsátására nem kerül sor.

Tulajdonosi bejelentés részesedés változásról

Tulajdonosi bejelentés részesedés változásról 150 150 SET_GROUP

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit az alábbiakról:

Sóvágó Sándorné részvényes bejelentése alapján a részvényes SET GROUP Nyrt.-ben fennálló részvényállománya 542 024 darabra emelkedett, amely a Társaság alaptőkéjének 6,01 %-a. A részvényvásárlás kapcsán Sóvágó Sándorné az 5%-os szavazati küszöbérték fölé került.

  • 1
  • 2
SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.